Shuttle Service

อาคารศรีจุลทรัพย์ได้จัดให้มีรถบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้เช่ามากยิ่งขึ้น

โดยในช่วงเริ่มต้น จะวิ่งรับส่งระหว่างอาคาร กับ สถานีรถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นเส้นทางแรก

จากนั้นจะเพิ่มเส้นทางและจำนวนรอบมากขึ้น ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เช่า

บริการรถรับ-ส่ง ระหว่างสถานีรถไฟฟ้า บริการรถรับ-ส่ง ระหว่างสถานีรถไฟฟ้า